Το έργο Tension Energy καλύτερο έργο σε κυκλοφοριακό κόμβο στην Ελβετία The Tension Energy roundabout in the D4 root is the Switzerland of the most creative.
http://www.srf.ch/radio-srf-3/srf-3-macht-agglo/der-kreativste-kreisel-der-schweiz-kommt-aus-root-lu
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/lu/luzern/Root-hat-den-kreativesten-Kreisel-der-Schweiz;art92,356155